Polipol Meble Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Zakładowa 1, 89-604 Chojnice
tel. 052 396 53 10, fax 052 397 14 40
NIP: 766-10-00-963, NIP UE: PL 7661000963
sekretariat@polipol.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy i wpłacony: 10 358 175,24 zł
Nr KRS: 0000374283

Bank Pekao S.A. O/Chojnice nr rachunku: 84 1240 5400 1111 0000 4919 0711